Thông tin bổ sung

Kích thước 1400 × 400 × 800 cm

X