Thông tin bổ sung

Kích thước 2000 × 1600 × 650 cm

X