Thông tin bổ sung

Kích thước 1600 × 800 × 750 cm

X